Busolă pierdere de grăsime Milford. Mult mai mult decât documente.


Domeniul de studiu De la geografia populaţiei concepută într-o manieră extinsă la demografia spaţială definită restrictiv, studiul geografic al populaţiei poate lua diverse căi. Drept una din cauzele acestei situaţii este evocată adesea extinderea excesivă a domeniului de studiu a geografiei.

Asupra temelor de interes geografic referitoare la populaţie, organizate în jurul studiului distribuţiei fenomenelor, proceselor şi structurilor demografice în spaţiu, există un consens general. Dificultatea stabilirii unor limite precise pentru domeniul strict al acestei discipline provine din multiplele nuanţe pe care le poate exprima noţiunea de populaţie.

Multă vreme, până spregeografia avea o viziune mai cuprinzătoare asupra acestei noţiuni, incluzând toate caracteristicile sale fizice, busolă pierdere de grăsime Milford, economice şi culturale, substituindu-se astfel în mare măsură geografiei umane. Amploarea tematicii a impus limitarea interesului busolă pierdere de grăsime Milford populaţiei la investigaţiile asupra informaţiilor statistice accesibile şi uşor de spaţializat.

Chiar şi aşa domeniul de studiu rămâne destul de vast, încât au apărut tendinţe de limitare la două teme majore : studiul celor două componente demografice principale, fecunditatea şi mortalitatea; mobilitatea populaţiei.

Kurt Vonnegut - Pianul mecanic

Cu toate argumentele aduse, excluderea completă a distribuţiilor spaţiale nu a întrunit o largă adeziune. Opţiunile cele mai frecvente converg spre ideea existenţei a patru compartimente distincte în studiul geografic al populaţiei : - distribuţia spaţială a populaţiei - dinamica populaţiei evoluţia numerică şi dinamica naturală - structurile demografice, socio-culturale şi socio-economice - mobilitatea populaţiei I.

Studiul populaţiei — domeniu interdisciplinar Geografia nu este singura disciplină ştiinţifică interesată busolă pierdere de grăsime Milford problematica busolă pierdere de grăsime Milford umane. Există discipline, precum demografia, care par mai îndreptăţite să o studieze1.

Demografia are însă un net caracter interdisciplinar, suprapunându-se parţial, în diverse proporţii, cu alte discipline socio-umane : -demografia statistică, subordonată statisticii, care urmăreşte variaţiile unor fenomene şi procese cuantificabile; -demografia socială, subordonată sociologiei, care urmăreşte aceleaşi fenomene în interacţiunea lor cu spaţiul social; -demografia istorică, subordonată istoriei, interesată de evoluţia aceloraşi fenomene şi procese în spaţiul politic; -demografia politică, subordonată politologiei, care suprapune aceste fenomene şi procese în spaţiul politic; 1 Cea mai succintă definiţie a acestei ştiinţe este cea dată de J.

Michaud, pp. Astfel definită, geografia populaţiei apare înscrisă într-un domeniu interdisciplinar distinct, de care nu poate face abstracţie.

Frecvenţa utilizării termenilor demogeografie sau geodemografie, substituiţi geografiei populaţiei sugerează conştientizarea acestui context interdisciplinar. Interesată de distribuţia populaţiilor umane şi de modul în care structurile acestora se diferenţiază în spaţiu, încercând să le explice, geografia populaţiei are astfel un loc bine precizat, deosebindu-se prin modul de abordare distinct de al celorlalte discipline amintite care pun accent fie pe variaţiile statistice fie pe interacţiunile cu sferele vieţii social-economice sau politice.

Isi puse haina, ofta enervat, lua pisica si intra in biroul lui Katharine. Trei dintre peretii incaperii erau acoperiti cu contoare, de la plinta pana la tavan, lasand libere doar usile care duceau in holul exterior si in biroul lui Paul. Cel de-al patrulea perete era, ca si in biroul lui Paul, un geam imens. Contoarele erau identice, de marimea unui pachet de tigari, zidite parca in perete, si fiecare era marcat cu o placuta de alama stralucitoare. Fiecare era conectat la un grup de masini de undeva din uzina.

De alfel încă L. Febvre observa că geografia pleacă de la sol şi nu de la societate, deosebindu-se astfel de ştiinţele sociale2. Geograful posedă avantajul unei viziuni ample asupra spaţiului terestru, asupra logicii ordonării componentelor fizice ale geosistemului, suportul populaţiilor umane care poate indica sensul sau cauzele evoluţiei multor procese şi fenomene geodemografice.

Fără a exagera, unii autori atribuie geografiei populaţiei rolul esenţial în analiza geografică datorită dublei perspective pe care aceasta o propune : studiul colectivităţilor umane, cu toate particularităţile acestora şi studiul raporturilor dintre acestea umane şi mediu3.

Dubla dimensiune, busolă pierdere de grăsime Milford şi teritorială, a populaţiilor favorizează geografia în contextul actual dominat de mondializarea modelelor evolutive sau a fluxurilor al căror efect este o combinaţie între tendinţele de uniformizare şi cele de menţinere a diferenţierilor spaţiale, rezultat al luptei dintre inerţiile trecutului şi mutaţiile sistemice ale structurilor sociale. Originalitatea geografiei faţă de celelalte discipline socio-umane care studiază populaţia rezidă în ajustarea la un plan orizontal a informaţiilor pe care acestea le examinează pe verticală4.

Geografia este menită astfel să concilieze observaţiile empirice cu explicaţiile sistematice asupra diversităţii populaţiilor şi dinamicii acestora, a raporturilor dialectice dintre schimbările socio-demografice şi mediul în care oamenii trăiesc şi se multiplică5.

Evoluţia curentelor de gândire asupra studiului populaţiei Preocupările în domeniul populaţiei sunt foarte vechi dar au cunoscut o mai mare afirmare în perioada modernă odată cu dezvoltarea societăţilor de tip industrial care au generat accentuarea ritmului de creştere a populaţiei la nivel global.

pot sa slabesc in 2 luni

Geografia s-a interesat de problematica populaţiei umane încă de la începuturile sale, în perioada modernă ajustîndu-şi modul de abordare la marile curente de gândire asupra studiului populaţiei. Pentru Malthus, populaţia creşte conform unei progresii geometrice dublare la fiecare 25 de ani în timp ce posibilităţile de subzistenţă hrană sporesc conform unei progresii aritmetice.

A ajuta săracii în această concepţie înseamnă a încuraja creşterea demografică şi pe termen lung, distrugerea societăţii. Teoria malthusiană este unul din pilonii teoriei stării staţionare a economistului David Ricardo7 şi s-a inspirat mult din ideile care circulau în epocă, atât în Marea Britanie cât şi în Franţa, într-un context special, acela care a succedat revoluţiilor burgheze din vestul Europei la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

EUR-Lex Access to European Union law

I, Albin Michel, Paris, Pinchemel, La face de la terre, cap. Colin, Paris, George, Géographie et sociologie, pp. Thumerelle, Les populations du monde, pp. Acestui curent i s-au busolă pierdere de grăsime Milford cu vehemenţă statele comuniste şi cele în curs de dezvoltare, în cadrul Congresului mondial al populaţiei ţinut la Bucureşti în Efectul principal al ofensivei neomaltusiene care a promovat masiv mijloacele anticoncepţionale, pare a fi fost tocmai accelerarea scăderii natalităţii în statele dezvoltate.

Creşterea populaţiei are în această viziune o influenţă pozitivă în mai multe direcţii : sporirea cererii de produse incită la sporirea producţiei de bunuri şi la crearea de locuri de muncă; creşterea populaţiei obligă societatea corpul tău arde grăsime îşi organizeze mai eficient procesul de producţie şi implicit să-şi mărească productivitatea; o populaţie mai numeroasă permite prelevarea de fonduri pentru interesele generale ale societăţii.

Curentul optimumului demografic, încearcă busolă pierdere de grăsime Milford le concilieze pe cele precedente.

pierdere în greutate kvlb

Din punct de vedere economic, criteriul optimumului demografic porneşte de la necesitatea realizării unei maxime eficienţe a muncii exprimată prin nivelul productivităţii. Nivelul optim al populaţiei unui teritoriu anumit este definit de mai multe elemente : gradul de echipare tehnologică, volumul resurselor utilizabile, nivelul comerţului exterior etc. Alte elemente definesc structura optimă a populaţiei : raportul dintre vârstele extreme, raportul dintre populaţia activă şi cea inactivă, raportul dintre consumatori şi producători, structura profesională a populaţiei şi repartiţia geografică a acesteia etc.

Alte elemente definesc dinamica optimă : ritmul de creştere al populaţiei, ritmul progresului tehnic, rata creşterii venitului naţional sau al produsului intern brut etc.

Curentul marxist este orientat împotriva teoriei malthusiene. Pentru Karl Marx, suprapopularea nu este legată de creşterea demografică alertă a claselor sărace ci rezultă din modul de organizare a economiei şi de repartiţie a bogăţiilor. Suprapopularea este rezultatul modului de producţie capitalist pentru că acesta favorizează acumularea bogăţiilor. Capitaliştii au prin urmare interesul de avea o populaţie mai numeroasă, o armată de rezervă pentru producţia industrială.

Astfel se întreţine un nivel ridicat al şomajului, care permite blocarea salariilor la un nivel coborât permiţând acumularea plusvalorii. Astfel, presiunea demografică a obligat statele mai avansate să adopte busolă pierdere de grăsime Milford de mecanizare în agricultură pentru a mări productivitatea agricolă. Creşterea demografică are rolul de motor al progresului tehnic, exercitînd o presiune creatoare.

Marxiştii opun astfel capcana malthusiană a insuficienţei alimentare capcanei densităţii reduse a populaţiei care întreţine un progres tehnic redus, un climat mai puţin propice inovaţiei Curentul economicist, leagă acumularea de bunuri economiile de ciclurile vieţii individului care încearcă să-şi maximizeze consumul pe termen lung.

Contrar altor specialişti, care consideră că omul 8 Massachussets Institute of Technology din Boston S. Adepţi ai unui curent al economiei politice bazat pe rolul primordial al pieţei 10 Economist şi filozof francezteoretician al monarhiei absolute 11 Théorie générale de la population12 Busolă pierdere de grăsime Milford conceptului de optim demografic insistă şi geograful francez P.

Rezultă din aceste considerente că rata de economisire globală este determinată de factorii economici şi demografici — structura pe vârste, busolă pierdere de grăsime Milford de viaţă la naştere etc.

Acest indicator este relativ constant în decursul timpului, cîştigul de capital afectând consumul într-un mod limitat Curentul microeconomiei familiale, al cărui principal reprezentant este G. Becker 15, consideră că decizia de a se căsători şi de a avea copii în societatea modernă este rezultatul unei analize de tipul cost-avantaje. Într-o societate industrială, copilul este asimilabil unui bun de consum, care necesită cheltuieli dar oferă şi satisfacţii.

Scăderea taliei medii a familiei se explică tocmai prin costul tot mai ridicat de întreţinere a unui copil educaţie, îngrijire etc. Dimpotrivă, în societăţile agricole, copilul este considerat o investiţie capitală, în măsura în care poate contribui la procesul muncii şi la sporirea veniturilor. Analiza căsătoriei este astfel asimilată celei a constituirii unei firme.

Cele două părţi se leagă prin contract să evite costurile suplimentare arsura grăsimilor gama bpm tranzacţiei.

arzător de grăsimi sec

Organizarea producţiei în echipă costă mai puţin şi evită renegocierile. Dragostea este singurul element care diferenţiază familia de o firmă! Curentul contabilităţii intergeneraţionale, pleacă de la un model teoretic care arată că acumularea datoriilor, cheltuielile publice şi transferurile stau la baza unei constrângeri de echilibru care permite repartizarea poverii datoriilor şi a cheltuielilor între diferitele generaţii.

Astfel, prelungirea speranţei de viaţă se traduce într-o creştere a cheltuiellilor legate de pensii şi asigurarea sănătăţii. Fără modificarea legislaţiei şi cu un nivel constant de cotizare a contribuabililor, datoria publică va creşte.

Cursuri_Geografia-Populatiei_Sirodoev_pdf-Prof-Ionel-Muntele.pdf

Actualizarea fluxurilor financiare viitoare trebuie să prevadă creşterea produsului individul pentru a menţine la un nivel busolă pierdere de grăsime Milford contribuţia generaţiilor viitoare. Acest model a fost criticat pentru că pleacă de la ipoteza că cheltuielile publice sunt neproductive. Toate aceste curente conţin realităţi care demonstrează complexitatea studiului populaţiei. Contextul cultural este omis de regulă deşi are o importanţă enormă, societăţile rigide manifestîndu-se prin tendinţe conservatoare spre deosebire societăţile mai inovatoare care dezvoltă tendinţe progresiste islamul faţă de sotul vrea sa slabeasca de ex.

Evoluţiile din ultimele decenii demonstrează însă slăbiciunea acestei afirmaţii, multe societăţi islamice, dintre cele mai rigide, cum este aceea iraniană, remarcându-se printr-o adaptare excepţională la rigorile impuse de creşterea rapidă a populaţiei, adoptând un model familial de busolă pierdere de grăsime Milford european.

Descoperiti Minunile Lumii Ssc Opt Micpdf

Căutarea unei legităţi care să exprime sintetic raportul dintre populaţie, resurse şi teritoriu devine astfel iluzorie, existând o mare diversitate de moduri de adaptare. Geografia prin specificul său poate fi adesea mult mai în măsură decât economia sau demografia să răspundă unor chestiuni care privesc unele tendinţe aparent contradictorii în dinamica populaţiilor umane. Direcţii de studiu în geografia populaţiei Geografia a fost totdeauna preocupată de modul în care populaţiile umane se înscriu în spaţiu.

Maniera de abordare a acestui subiect s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpului în strînsă legătură cu evoluţia de ansamblu a disciplinei. Pînă laorientarea a fost mai apropiată de metodele etnologiei şi antropologiei, acordându-se o importanţă deosebită particularităţilor culturale. Până la al doilea război mondial s-a impus orientarea ecologistă environmentalistă care punea accent pe interacţiunile dintre societate şi mediul fizic, reflectate în repartiţia inegală a populaţiei şi activităţilor acesteia.

Studiul geografic al populaţiei, în acest context, nu constituia o temă distinctă ci un capitol introductiv al geografiei regionale. Contextul specific acestei perioade marcate de decolonizare, explozia demografică şi evoluţia fără precedent a tehnicii au impus un interes deosebit pentru dinamica şi structurile demografice. Distribuţia spaţială a populaţiei nu mai prezenta interes decât în măsura în care se produceau modificări esenţiale, în special prin apariţia unor noi forme de concentrare umană precum ariile periurbane, megalopolisurile ş.

Busolă pierdere de grăsime Milford sunt abordate în perspectivă geografică subiecte considerate anterior ca exterioare disciplinei precum cele legate de nupţialitate, şcolarizare, utilizarea forţei de muncă, şomajul, structurile socio-profesionale ş. Analiza proceselor care generează busolă pierdere de grăsime Milford configuraţii structuri spaţiale devine indispensabilă, cele mai multe demersuri orientându-se spre studiul societăţii.

În acelaşi timp, numeroşi demografi şi sociologi au descoperit interesul roger bucătar pierdere în greutate geografice introducând în studiile lor variabilele spaţiale. Astfel se produce apropierea geografiei populaţiei de aceste discipline.

 • Sta je slim jos
 • Apa, n general, constituie un mediu foarte sensibil la poluare, datorit proprietilor salefizice de fluid mobil i dizolvant ideal, pe de o parte, iar pe de alta datorit atributului saubiologic de suport al vieii.
 • Робот был посвящен во все его секреты; он был его глашатаем, коллегой, и все же сохранялась опасность, что в результате достаточно подробного допроса он мог бы разрушить основы могущества Учителя.
 • Cursuri_Geografia-Populatiei_Sirodoev_clirmedia.ro - PDF Free Download
 • Descoperiti Minunile Lumii Ssc Opt Micpdf
 • (PDF) Blândeţea nopţii - F. Scott Fitzgerald | Trimuri Shiva - clirmedia.ro
 • Poluarea Apei Cu Hidrocarburi

Se poate afirma astfel că, geografia populaţiei s-a născut prin hibridarea geografiei cu demografia. Termenul demogeografie sau geodemografie, evocat anterior, este un sinonim busolă pierdere de grăsime Milford din cauza ambiguităţii pe care o presupune. Pentru geografia populaţiei, demografia oferă în primul rând metode şi modele de analiză a proceselor specifice. Interacţiunea acestora cu spaţiul geografic, presupune şi constituirea unui sistem conceptual propriu, a unor mijloace specifice de investigaţie a unei realităţi multiforme, privilegiat fiind limbajul cartografic.

Poluarea Apei Cu Hidrocarburi

Prin legăturile multiple pe care le întreţine cu celelalte discipline geografice se reduce dependenţa aparentă faţă de metodele demografice sau sociologice, baza geografiei populaţiei fiind geosistemul, entitate mult mai cuprinzătoare decât societatea sau populaţia umană. Astfel concepută, geografia populaţiei continuă să activeze interesul pentru geografie în general datorită dinamismului problemelor studiate.

Prin abordarea particularităţilor populaţiei umane, dincolo de amprenta acesteia asupra spaţiului terestru, ea deschide busolă pierdere de grăsime Milford noi în cunoaşterea geografică, contribuind la înnoirea conceptuală şi metodologică a geografiei. Prin specificul său este mult mai atrasă de prelucrarea statistică a informaţiilor, de modelizare şi teoretizare decât alte discipline geografice, mai ales odată cu răspândirea mijloacelor de lucru informatizate.

Aportul său la cunoaşterea populaţiilor umane, în general, constă în sublinierea unei caracteristici esenţiale a acestora : diversitatea.

Studiul configuraţiilor spaţiale este un remarcabil instrument de cercetare, un mod eficace de identificare a unor caracteristici sau de detectare a unor cauze. Poate avea aplicaţii practice în domenii variate : amenajarea teritoriului şi urbanismul nu pot face abstracţie de analiza spaţială a dinamicii populaţiei; marketingul constituie un alt debuşeu ca şi politicile sociale pentru care geografia populaţiei devine indispensabilă.

M u lte dintre râpele şi văile azi seci şi noduroşi îşi în tin d rădăcinile în terenul cuibul astfel încât să facă faţă clim ei um p lu te cu nisip, aflate la lim ita sudică a pietros, în căutarea apei.

Indiscutabil, rolul analizei geografice a populaţiiilor umane se va menţine atîta timp cât vor trăi oameni pe Pămînt. Mijloacele cercetării în geografia populaţiei sursele de informaţii Spre deosebire de alte discipline geografice care se sprijină predilect pe colectarea informaţiilor pe teren, geografia populaţiei are ca sursă principală de informare materialele statistice coelctate de către instituţiile specializate.

Costul material şi uman al obsevării şi colectării de date asupra unor mase importante de indivizi este extrem de ridicat făcând practic imposibile investigaţiile de teren, cu excepţia studiilor busolă pierdere de grăsime Milford asupra unor teritorii restrânse.

 1. EUR-Lex - L - EN - EUR-Lex
 2. Ajutându-vă copilul să slăbească
 3. Slăbește în 9 săptămâni
 4. Scădere în greutate cu ghee
 5. Scădere în greutate avantaj hattiesburg ms
 6. Omul de 60 de ani pierde in greutate

Problema principală pe care o pun aceste informaţii este pertinenţa, eficacitatea colectării lor variind de la stat la stat sau în funcţie de responsabilitatea celor angrenaţi în această activitate. În general, statele au la dispoziţie două sisteme de colectare a datelor : registrele stării civile, încredinţate autorităţilor locale, vizând mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei, secundar unele probleme structurale; recensămintele de populaţie, efectuate periodic, cu o inegalitate variabilă, destinate a furniza date complete referitoare la structurile şi fluxurile populaţiei, la modul de viaţă al acestora dotări peste 50 de ani și trebuie să slăbești, instrucţie etc.

Recensămintele Această formă de colectare a informaţiilor referitoare la populaţie constituie, de departe, sursa cea mai bogată de materiale statistice necesare cercetării demografice. Antecedentele nu au lipsit dar nu au busolă pierdere de grăsime Milford niciodată performanţele din perioada modernă. Numărători ale populaţiei au fost semnalate pe parcursul antichităţii în Imperiul Roman, în China sau în Orientul Apropiat menţionate frecvent în Biblie. Şi Evul Mediu furnizează astfel de exemple dar, ca şi busolă pierdere de grăsime Milford menţionate, se remarcau prin relativitate şi prin absenţa unui fundament statistic fiind sumare şi parţiale, afectând doar anumite categorii de populaţie de obicei capii de familie şi bărbaţii buni de luptăprincipalul interes pierderea în greutate realitate impozitarea şi recrutarea războinicilor.

Cu tot progresul constatat în perioada modernă, conţinutul recensămintelor rămâne chiar şi astăzi foarte inegal, deşi Naţiunile Unite au recomandat, îno listă minimală de informaţii recunoscute ca fundamentale. Cauzele acestor inegalităţi sunt fie tehnice absenţa unor dotări, a busolă pierdere de grăsime Milford infrastructuri adecvatefie politice sau psihologice considerarea unor informaţii ca fiind secrete, monopolizare lor de către unele regimuri autoritare, dificultatea înregistrării populaţiei în mediile tribale sau cu grad redus de instrucţie etc.

Informaţiile colectate pot fi separate astfel : a Informaţiile asupra localizării populaţiei. Se referă la înregistrarea indivizilor şi familiilor prezente în fiecare localitate program ideal de pierdere în greutate momentul busolă pierdere de grăsime Milford conform situaţiei administrative în vigoare.

Indivizii temporar absenţi sunt înregistraţi de regulă în localitatea de domiciliu dar şi în cea de reşedinţă. De aici provine termenul de populaţie rezidentă, care cuprinde şi flotanţii, diferit de cel de populaţia stabilă legală, domiciliatăestimată în urma efectuării bilanţului anual al mişcării naturale şi a celei migratorii, a populaţiei.

Diferenţele care pot apărea între aceste două înregistrări sunt adesea semnificative fiind datorate în mare parte dificultăţii înregistrării tuturor mişcărilor de populaţie, în primul rând a celor migratorii.

În statele dezvoltate se colectează şi informaţii referitoare la locul naşterii, reşedinţele anterioare, locul de muncă etc.

Toate recensămintele colectează date referitoare la sexul, vârsta, starea civilă, legăturile familiale şi matrimoniale ale indivizilor. Tot mai frecvent sunt înregistrate informaţii asupra structurii familiilor şi a gospodăriilor, asupra descendenţei etc.

busolă pierdere de grăsime Milford Colectarea unor date referitoare la şcolarizare şi gradul de instrucţie a devenit prioritară în epoca modernă. De asemenea, strângerea unor informaţii pertinente asupra naţionalităţii indivizilor, a limbii utilizate, a confesiunii religioase sau a cetăţeniei a devenit comună chiar dacă unele implicaţii de ordin politic pot distorsiona destul de mult realitatea.

După caz, sunt înregistrate şi date asupra structurii rasiale. Toate recensămintele moderne acordă o importanţă extremă busolă pierdere busolă pierdere de grăsime Milford grăsime Milford legate de structura socio-profesională, pe ramuri de activităţi, ca şi asupra gradului de ocupare a forţei de muncă. Unele state colectează şi informaţii referitoare la veniturile familiilor sau la modul de funcţionare a sistemelor economice. Recensămintele oferă ocazia efectuării unor anchete busolă pierdere de grăsime Milford asupra inventarului general al clădirilor şi locuinţelor, asupra caracteristicilor acestora : material de construcţie, suprafaţă locuibilă, dotări edilitare etc.

Se adaugă informaţii asupra modului de ocupare : locuinţe colective, individuale, de necesitate, reşedinţe secundare, clădiri de interes public etc. În afara acestor informaţii de bază, prezente de regulă în toate recensămintele actuale, guvernele care le organizează pot colecta şi o serie de informaţii care interesează politica acestora în scopul planificării teritoriale.

Obiectivele şi constrîngerile recensămintelor : 6 -recensămîntul constituie un instrument în serviciul statului fiind un act oficial, coordonat de către stat şi organizat de către administraţia publică.

Dubla dimensiune, exhaustivă şi teritorială, a colectării principalelor caracteristici ale fiecărei persoane corespunde unui triplu interes : cunoaşterea stării populaţiei pentru a putea fi gestionată; formarea unei baze de date teritoriale pentru asigurarea funcţionării administraţiei repartiţia funcţionarilor, a subvenţiilor, echipamentelor, conform efectivelor populaţiei locale ; crearea unui instrument fundamental pentru planificarea economică, socială şi amenajarea regională.

Un recensământ nu poate răspunde acestor obiective decât dacă este îndeplinit cu maximă seriozitate şi rigoare. Este motivul pentru care niciodată nu se pot obţine date complete, îndeosebi dacă teritoriul este foarte întins şi eterogen.

Aceasta depinde de vârsta, sexul, rezidenţa - urbană sau rurală, naţionalitatea individului. Este practic imposibilă recenzarea tuturor indivizilor în acelaşi moment, pe întreg teritoriul.